Do naszych zadań należy koordynowanie współpracy z Uniwersytetu Łódzkiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Stymulujemy procesy współpracy, odpowiadamy za jej nawiązywanie i rozwijanie. Tworzymy projekty związane z kształtowaniem postaw przedsiębiorczych wśród studentów i pracowników Uniwersytetu, zajmujemy się m. in. komercjalizacją badań UŁ. Wspieramy rozwój naszych studentów i pracowników, pomagamy im w świadomym kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej. Monitorujemy również zawodowe losy naszych absolwentów po ukończeniu studiów.

 

Zadania realizowane w ramach Centrum Współpracy z Otoczeniem UŁ:

1) nawiązywanie i podtrzymywanie sieci relacji i kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni, w tym m.in.:

 • koordynowanie przepływu informacji pomiędzy Centrum Współpracy z Otoczeniem a wydziałami Uczelni, pracodawcami i jednostkami administracji publicznej;
 • pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów między studentami a Uczelnią, pracodawcami i instytucjami rynku pracy;
 • reprezentowanie jednostki w kontaktach z mediami, urzędami, firmami oraz instytucjami administracji publicznej;
 • nadzór nad organizacją konferencji i imprez szkoleniowych organizowanych przez Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami;

2) koordynowanie działalności Funduszu Innowacyjnej Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego, w tym m.in.:

 • prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja bazy Partnerów Innowacyjnej Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego;
 • prowadzenie ewidencji umów Partnerów Innowacyjnej Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego oraz czuwanie nad ich prawidłową realizacją;
 • prowadzenie ewidencji faktur wystawianych za Certyfikaty Partnera Innowacyjnej Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego;
 • prowadzenie rejestru do zakupów z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;

 

3) wspieranie, inicjowanie i rozwijanie przedsięwzięć mających na celu umacnianie więzi absolwentów z Uczelnią, w tym m.in. realizacja projektu „Karta Absolwenta” Uniwersytetu Łódzkiego, w tym m.in.:

 • pozyskiwanie partnerów i rozwijanie programu rabatowego;
 • przygotowywanie umów z partnerami projektu i nadzór nad ich prawidłową realizacją;
 • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu karty;
 • koordynacja i nadzór nad prawidłowym wykonaniem i dystrybucją kart;
 • regularna komunikacja z absolwentami Uczelni poprzez stronę internetową, newsletter oraz portale społecznościowe;
 • nadzór nad zawartością merytoryczną strony internetowej Uniwersytetu Łódzkiego w części dot. absolwentów;

 

4) organizacja, nadzór nad realizacją i systematyczna ewaluacja programu „Absolwent VIP”, w tym m.in.:

 • organizacja i promocja Wykładów Eksperckich realizowanych przez Absolwentów VIP;
 • koordynacja rekrutacji i szkoleń studentów oraz mentorów uczestniczących w projekcie mentoringowym;
 • promocja projektu mentoringowego wśród studentów i pracodawców;
 • aktualizowanie materiałów merytorycznych dot. projektu;
 • obsługa strony www.absolwent.uni.lodz.pl.