Zbliżamy środowisko akademickie ze światem biznesu. Jesteśmy organizatorem różnorodnych
inicjatyw podejmowanych na rzecz studentów, absolwentów oraz pracodawców. Nasze działania
ukierunkowane są na ułatwienie studentom podjęcia aktywności zawodowej, pomoc przy
znalezieniu zatrudnienia oraz wparcie i promowanie absolwentów na rynku pracy.

 

Oferta dla studentów i absolwentów:
– Oferty pracy, praktyk, staży
– Uniwersyteckie Targi Pracy
– Szkolenia
– Rozmowy rekrutacyjne
– Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe
– Umowy o praktyki nieobligatoryjne
– Monitorowanie karier zawodowych absolwentów UŁ

Oferta dla pracodawców:
– Publikacja ofert pracy, praktyk, staży
– Promocja profilu firmy
– Kolportaż materiałów promocyjnych firm
– Promocja inicjatyw
– Wsparcie procesów rekrutacyjnych

 

Dane kontaktowe:

Łódź, ul. Lumumby 14, pok. 5
tel. 42 665 53 39
biurokarier@uni.lodz.pl
FB: BiuroKarierZawodowychUL
www.biurokarier.uni.lodz.pl

 

 

Zadania realizowane w ramach Akademickiego Biura Karier Zawodowych:

 

1)    pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, a w szczególności:

  • poradnictwo indywidualne i grupowe z uwzględnieniem predyspozycji
    i ograniczeń do wykonywania określonego zawodu;
  • pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych (cv, listów motywacyjnych) oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej;
  • poradnictwo w zakresie metod poszukiwania pracy;
  • pomoc w określeniu własnego potencjału zawodowego, możliwości dalszego kształcenia oraz kariery zawodowej;

2)    świadczenie kompleksowej informacji promującej przedsiębiorczość adresowaną
do studentów oraz absolwentów planujących założenie własnej firmy;

3)    stwarzanie warunków do rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń, warsztatów, seminariów w ramach „Akademii Kompetencji”;

4)    inicjowanie i organizowanie kontaktów studentów i absolwentów kursów zawodowych z pracodawcami (np. poprzez Uniwersyteckie Targi Pracy, indywidualne spotkania z pracodawcami, spotkania rekrutacyjne);

5)    współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie działalności Akademickiego Biura Karier Zawodowych;

6)    kreowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi tj. pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy np. Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy
oraz biurami karier funkcjonującymi w innych uczelniach w kraju i za granicą;

7)    prowadzenie i udostępnianie banku danych informacji o firmach, ofertach
pracy, stażach i praktykach studenckich, w tym pozyskiwanie ofert
wpływających do jednostek organizacyjnych Uczelni oraz koordynowanie obiegu
ww. ofert w Uczelni;

8)    zbieranie i dostarczanie informacji na temat aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy (w tym monitorowanie
i analizowanie potrzeb pracodawców w odniesieniu do umiejętności, kompetencji oraz wykształcenia studentów oraz absolwentów), procedurach rekrutacji pracowników, prawnych aspektów zatrudnienia oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych (w tym studiach podyplomowych, kursach i warsztatach oraz innych formach kształcenia);

9)    organizowanie  praktyk nieobligatoryjnych realizowanych w oparciu o Ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2009 nr 127 poz. 1052);

10)monitorowanie i analizowanie karier zawodowych absolwentów UŁ.