nabór wniosków do I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o ustawę o zasadach finansowania nauki ogłosiło nabór wniosków do I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. Jednostki organizacyjne uczelni posiadające kategorię naukową A+ lub A mogą ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

Wnioskodawca zgłasza do udziału w programie osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, przyjętą na stacjonarne studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018, która jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę albo przez inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich w ramach programu.

Korzyści dla doktoranta –  podwójne finansowanie

W ramach tego programu oprócz wynagrodzenia wynikającego z zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin u pracodawcy doktorant otrzyma również stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Będzie odpowiadało ono minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu asystenta na uczelni publicznej – obecnie jest to 2450 złotych.

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-w-ramach-i-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy.html