Granty na projekty badawcze B+R i na usługi badawcze – oferta dla naukowców i przedsiębiorstw

Aktualnie dostępne są granty na sfinansowanie usługi badawczej przeprowadzonej przez jednostkę naukową (uczelnia lub instytut badawczy) – na zlecenie przedsiębiorstwa.
Dotacja jako tzw. „Bon na innowacje” przyznawana jest tym przedsiębiorstwom, które taką pracę badawczo-rozwojową decydują się zlecić naukowcom. Firma otrzymuje dotację w wysokości do 85% kosztów zlecenia badań uczelni. Z kolei uczelnia realizująca usługę badawczą na zlecenie przedsiębiorcy otrzymuje dotację pokrywającą 100% kosztów badań.

Dotacja „Bon na innowacje” w 2018 roku jest dostępna w ramach dwóch programów – ogólnopolskiego oraz regionalnego łódzkiego, do których wnioski na grant można składać w terminie co miesiąc, ale najpóźniej do 22 listopada 2018 r.

Dotacje w ww. programach różnią się przede wszystkim tym, że:

  • w programie woj. łódzkiego mogą brać udział firmy z woj. łódzkiego, budżet projektu może być wyższy – aż do 800 000 zł, oraz oprócz dotacji na usługę badawczą zleconą uczelni, firma może uzyskać dotację na wdrożenie wyników badań w swojej firmie. Termin składania wniosków: 17.09.2018 r.
  • w programie ogólnopolskim budżet projektu jest do 400 000 zł i nie ma dotacji na wdrożenie; termin składania wniosków jest dłuższy – co miesiąc aż do 22.11.2018 r.

Poniżej w tabeli przedstawiamy najważniejsze warunki otrzymania dotacji dla firm na cele zlecenia usługi badawczej uczelni, czego rezultatem ma być nowy (lub ulepszony) produkt lub usługa lub technologia lub projekt wzorniczy lub proces (metoda produkcji lub dostawy).

Głównym celem konkursów „Bon na innowacje” jest zainicjowanie kontaktów firm sektora MŚP z jednostkami naukowymi. Najlepsze innowacje powstają w połączeniu biznesu i nauki, praktyki i teorii, przedsiębiorczości i wiedzy. Potencjał intelektualny jednostek naukowych będzie działał na korzyść firmy.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o kontakt z nami jako jednostkami UŁ – Akcelerator Fundacja UŁ oraz Centrum Transferu Technologii UŁ – jeśli taką współpracę z firmą chcieliby Państwo nawiązać, a dodatkowo też współpraca może zostać znacząco dofinansowana (dla firm) w ramach prezentowanych programów „Bon na innowacje”.

Prosimy również o przekazanie potencjalnym zainteresowanym firmom niniejszej informacji o możliwości uzyskania dotacji na prace B+R nad nowym (ulepszonym) produktem lub usługa lub technologia lub procesem, które są lub mogą być chętne na współpracę z naukowcami z Uniwersytetu Łódzkiego.

Dla zainteresowanych firm Akcelerator Fundacja UŁ przygotuje odpowiedni wniosek o dotację (warunki współpracy do ustalenia z firmą). Aktualnie zespoły naukowców z UŁ realizują takie prace badawcze na zlecenie przedsiębiorstw korzystających z dotacji z „Bonu na innowacje” (w tym Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Chemii).

[su_table class=””]

 

Program „BON NA INNOWACJE” na zlecenie badań uczelni I. „Bony na innowacje”
dla przedsiębiorstw z woj. łódzkiego i z całej Polski,
mikro, małych i średnich
II. „Bon na innowacje”
dla przedsiębiorstw z woj. łódzkiego,
mikro, małych i średnich
Program ogólnopolski, zarządzany przez PARP
https://poir.parp.gov.pl/poir232/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp
Program regionalny woj. łódzkiego, zarządzany przez COP woj. łódzkiego / Urząd Marszałkowski
http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/947-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw-27-04-2018-r
Maks. wartość projektu (koszty kwalifikowalne) Do 400 000 zł
(min. 60 000 zł)
Do 800 000 zł
• w tym wartość usługi badawczej zleconej do 600 000 zł
• natomiast wartość prac wdrożeniowych nie większa niż 50% wartości całego projektu, tj. nie więcej niż 400 000 zł
Maks. dotacja Do 85% – na usługę badawczą, czyli do 340 000 zł • Do 85% – na usługę badawczą, czyli do 510 000 zł
oraz
• Do 55% – na wdrożenie wyników prac badawczych – dla mikro i małych firm, lub do 45% – dla średnich firm
Terminy składania wniosków o dotację • do 23 lipca 2018 roku
• do 24 września 2018 roku
• do 22 listopada 2018 roku
• do 13 sierpnia 2018
• do 17 września 2018
Na co jest przeznaczona dotacja 1) Na zakup przez firmę usługi badawczej polegającej na opracowaniu dla przedsiębiorstwa nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
Usługę przedsiębiorstwo zleca uczelni lub instytutowi badawczemu lub akredytowanemu laboratorium, itp.
oraz
2) Na usługę dotyczącą innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, o których mowa w pkt 1. Usługa ta może mieć wartość nie większą niż 15% kosztów całego projektu. Innowacja nietechnologiczna – to może być innowacja organizacyjna i/lub marketingowa, przy czym:
• innowacja organizacyjna to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem;
• innowacja marketingowa to wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej
oraz
3) Na zakup materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1).Wartość materiałów może być nie większa niż 15% kosztów całego projektu.Dotacja nie pokrywa kosztów działań przedsiębiorstwa (dotacja pokrywa 85% kosztów usługi zleconej przez firmę uczelni lub instytutowi)
1) Na zakup przez firmę usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi, w tym nowego projektu wzorniczego) lub procesu (metody produkcji lub dostawy).
Usługę przedsiębiorstwo zleca uczelni lub instytutowi badawczemu
Zakup usługi badawczej m.in. w zakresie:
a) badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji)
b) opracowania cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonania projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe, tj. konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania (wzornictwo),
oraz
2) Na wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej stanowiącej rezultat ww. usługi badawczej (po zakończeniu i rozliczeniu zakupu usługi badawczej). Koszt wdrożenia nie może być większy niż 50% całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
Np. na:
• założenie nowego zakładu,
• zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
• dywersyfikację produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
• zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu
Wdrożenie prac B+R, może objąć koszty – w szczególności:
koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe
oraz wartości niematerialne i prawne, m.in.:
• zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
• zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,
• zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej),
• zakup materiałów i robót budowlanych,
• dzierżawa lub najem gruntów i budynków (np. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków) – do maks. 10% wydatków kwalifikowalnych projektu (koszty te mają być finansowane ze środków własnych wnioskodawcy przez co najmniej trzy lata od zakończenia realizacji projektu)
• dzierżawa lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego (w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat) obejmującego obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umów
Jak odbywa się uzyskanie dotacji przez firmę i realizacja projektu • Przedsiębiorca – przed złożeniem wniosku o dotację – musi wyłonić wykonawcę (np. uczelnię, instytut) w konkursie ofert
• Przedsiębiorca zleca prace badawcze uczelni / instytutowi. Prace wdrożeniowe (w dotacji z programu woj. łódzkiego) Firma może sama przeprowadzić
• Uczelnia wykonuje prace B+R, przekazuje wyniki firmie, wystawia fakturę (lub faktury – sukcesywnie)
• Przedsiębiorca płaci uczelni, np. za kolejne etapy realizowanych prac, przedstawia instytucji finansującej (odpowiednio: PARP lub COP Łódzkie) fakturę i protokół odbioru prac oraz potwierdzenie zapłaty, i uzyskuje refundacją poniesionych kosztów. Dofinansowanie jest wypłacane firmie w formie refundacji.
• Przedsiębiorca ma wykorzystać w swojej działalności biznesowej wyniki usługi badawczej (pracy badawczo-rozwojowej) przeprowadzonej przez uczelnię / instytut

[/su_table]

 

 

KONTAKT w sprawie dotacji „Bon na innowacje”:

Akcelerator Fundacja UŁ: Ewa Postolska, tel. 42 635 4984 tel. 508 390 708 epostolska@uni.lodz.pl

CTT UŁ: Adam Kaźmierczak, tel. 42 635 4987 tel. 606 934 834 adam.kazmierczak@uni.lodz.pl