Wyniki rekrutacji do projektu mentorskiego Absolwent VIP!

Projekt mentorski na UŁ, realizowany w ramach Programu Absolwent VIP UŁ, skierowany jest do najzdolniejszych studentów, których celem jest rozwój osobisty i zawodowy, dostosowany do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Wybitni absolwenci UŁ pełniący rolę mentorów, ekspertów dzielących się wiedzą i doświadczeniem, wspierają studentów w znajdywaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazują najnowsze trendy i kierunki rozwoju.

Różnorodność osobowości oraz szeroki zakres kompetencji mentorów sprawia, że młodzi ludzie otrzymują wiedzę oraz umiejętności w wielu płaszczyznach. Role mentorów przyjęły osoby piastujące wysokie stanowiska w czołowych firmach i organizacjach działających w Polsce, m.in. Infosys, LSI Software S.A., Pelion S. A. czy Urzędzie Miasta Łodzi.

Mentoring jest formą relacji mistrz-uczeń. To jedna z metod nauki, bazująca na partnerskiej relacji pomiędzy mentorem a uczniem (np.studentem, pracownikiem). Jej celem jest rozwinięcie potencjału ucznia i przygotowanie go do czekających wyzwań. Projekt mentorski ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego wybitnych studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Mentoring polega na regularnych spotkaniach podczas których partnerzy pracują nad rozwojem ucznia. Przybiera on formę otwartego dialogu, opartego na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Spotkania mentorskie w założeniu mają pomóc studentom Uniwersytetu Łódzkiego w:

  • budowaniu poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,
  • wzbudzaniu motywacji do rozwoju kariery zawodowej i realizacji własnych celów,
  • zdobywaniu wiedzy dotyczącej nawiązywania kontaktów zawodowych,
  • uczeniu się poprzez korzystanie z doświadczenia Absolwenta-Mentora,
  • określeniu mocnych i słabych stron Podopiecznego i otrzymaniu wskazówek dotyczących rozwoju kariery,
  • poznaniu punktu widzenia osoby, która osiągnęła swoje cele zawodowe i skorzystaniu z jej doświadczenia w kwestii własnego rozwoju,
  • określeniu realistycznych i ambitnych celów, sprecyzowaniu planów zawodowych,
  • poszerzeniu wiedzy na temat rynku pracy oraz możliwych dróg rozwoju zawodowego,
  • stymulowaniu kreatywności oraz przedsiębiorczości.

Mentoring

Pierwsza, pilotażowa edycja rozpoczęła się w marcu 2014 roku i trwała cztery miesiące. Do udziału w projekcie Uniwersytet Łódzki wyłonił 25 najlepszych studentów. Głównymi kryteriami wyboru były wyniki w nauce, aktywność społeczna, zainteresowania oraz kreatywność w rozwiązywaniu zadań aplikacyjnych.

Rekrutacja do II edycji trwała do 12 listopada 2014 r., w tym czasie studenci wypełniali aplikację on-line oraz przesyłali CV wraz z listem motywacyjnym uzasadniającym chęć udziału w projekcie. W formularzu wskazali maks. 3 preferowanych mentorów. Wskazanie to miało jednak charakter informacyjny i nie gwarantowało przypisania do wybranego mentora. Studenci nadesłali niemal 100 aplikacji, w wyniku procesu rekrutacyjnego wyłoniono 26 studentów. Etap listopada zakończył się  17 listopada. Wyniki – lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie można zobaczyć tutaj.