Letnie Warsztaty na Georgetown University – rekrutacja

Programy Globalne Santander Universidades 2018

Zapraszamy studentów i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na Letnie Warsztaty na Georgetown University , które odbędą się w dniach 14-28 lipca 2018 r. w Waszyngtonie.

 

Tematyka warsztatów:

Pomoc zmarginalizowanym społecznościom Jak innowacja może pomóc zwiększyć dostęp do ochrony zdrowia i edukacji oraz wspierać integrację gospodarczą?

 

Studenci zainteresowani uczestnictwem w dwutygodniowych multidyscyplinarnych warsztatach, na których omówione zostaną kluczowe czynniki integracji społecznej i gospodarczej mogą już wysyłać swoje zgłoszenia do Georgetown University, który zawarł porozumienie o współpracy w zakresie Gospodarki Społecznej z Banco Santander.  Studenci będą mieli wyjątkową okazję, żeby wysłuchać liderów reprezentujących różne sektory, w tym akademicki, polityczny, non-profit oraz sektor przedsiębiorstw prywatnych, a tym samym, różne perspektywy.  Będą także mogli poznać najnowsze technologiczne rozwiązania w zakresie handlu oraz polityki, których celem jest zwiększenie dostępu do edukacji, służby zdrowia oraz umożliwienie uczestnictwa w gospodarczych aspektach życia społecznego.

 

Dwa główne pola tematyczne seminarium:

1) Jak rewolucja cyfrowa wpływa na zwiększenie dostępu wykluczonych społeczności do różnych możliwości,

2) Rola przedsiębiorstw społecznych w zamykaniu luk, których nie mogą wypełnić firmy z sektora publicznego i prywatnego

 

Poza tradycyjnymi wykładami studenci będą mogli także uczestniczyć w interaktywnych i praktycznych zajęciach pokazujących rzeczywiste zastosowanie innowacji.  Spotykając się z naukowcami, praktykami, finansistami oraz twórcami polityk, będą mogli dowiedzieć się więcej na temat stosowanych polityk i praktyk.  Uzupełnieniem nauki będą zajęcia kulturowe, które pozwolą uczestnikom poznać Washington D.C.

 

Każdy z uniwersytetów może nominować dwóch (2) kandydatów.  Kandydaci muszą spełnić następujące kryteria:

  • Być studentami lub absolwentami: nauk społecznych, historii, prawa, studiów biznesowych, technologicznych, inżynierii, informatyki, nauk biomedycznych oraz fizycznych;
  • Znać język angielski w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym (proficiency)
  • W momencie rozpoczęcia warsztatów mieć ukończone 21 lat
  • Spełniać warunki niezbędne do otrzymania wizy turystycznej do Stanów Zjednoczonych

 

Wszelkie koszty warsztatów, w tym koszt zakwaterowania i wyżywienia, pokrywają współpracujące w ramach podpisanego porozumienia Georgetown University oraz Grupa Santander. Student, natomiast, pokrywa koszty przelotu oraz transportu do Georgetown University, a także ubezpieczenia medycznego, którego posiadanie jest obowiązkowe.  Ponadto współpracujące ze sobą uniwersytet i Grupa Santander pomogą studentom w kwestiach logistycznych oraz podczas ubiegania się o wizę i ubezpieczenie medyczne.

 

Zgłoszenie musi zawierać następujące elementy:

  • Curriculum Vitae kandydata ze wskazanym aktualnym adresem e-mail oraz poziomem znajomości języka angielskiego,

Opis przebiegu studiów, w tym poprzednich oraz aktualnego etapu wraz z przewidywaną datą ukończenia,

 

  • Rozprawkę (w języku angielskim) zawierającą do 500 słów na jeden z następujących tematów:

Przed każdą ze społeczności stoją wyzwania dotyczące włączenia społecznego zmarginalizowanych grup,  które mają ograniczony dostęp do służby zdrowia, oświaty oraz gospodarczych aspektów życia społecznego.  Opisz, jakie wyzwanie dotyczące włączenia społecznego dostrzegasz i omów, w jaki sposób należy je podjąć.

 

  • List polecający w języku angielskim napisany przez jednego z wykładowców, na którego zajęcia uczęszczał kandydat.

 

Powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres mailowy: pracodawcy@uni.lodz.pl w terminie do dnai 20 lutego 2018 r.

Złożenie aplikacji do udziału w programie będzie możliwe po zaakceptowaniu kandydatury przez Uczelnię, o czym zatwierdzeni kandydaci zostaną poinformowani  do dnia 22 lutego 2018 roku.

Finaliści mogą zostać poproszeni o udział w rozmowie z członkami Komitetu Sterującego Georgetown University Santander przez Skype, która odbędzie się w ostatnich dwóch tygodniach marca.  Komitet wyłoni 24 studentów, którzy wezmą udział w warsztatach. Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji 1 kwietnia 2018 r. drogą mailową.

 

santander-universidades-300