Konkurs na projekty dofinansowane przez Santander Universidades

W ramach współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Bankiem Zachodnim BZ WBK istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla projektów zaplanowanych na rok akademicki 2015/2016, tj. w okresie 1 października 2015-30 września 2016 r.

santander-universidades-300

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW

Do dofinansowania można zgłaszać projekty, które skupiają się na następujących działaniach:

  •  wspieranie rozwoju osobistego, intelektualnego i zawodowego studentów, mającego na celu wykorzystanie nowych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym (w tym m.in.: stypendia dla studentów, praktyki, staże, wykłady);
  • promowanie innowacyjności i kreatywności wśród studentów i młodych naukowców;
  • wspieranie i edukowanie studentów w zakresie przedsiębiorczości.

 

BUDŻET

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 20.000 zł.

 

OKRES REALIZACJI

Realizacja projektu powinna się zamknąć w 12 miesiącach, w okresie od 1 października 2015 do 30 września 2016 r.

 

WNIOSEK

Warunkiem starania się o dofinansowanie projektu jest złożenie kompletnego, poprawnie wypełnionego i podpisanego wniosku. Wniosek do pobrania tutaj

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów potrwa do piątku 13 marca 2015 r., do godz. 12.00.

 

WYBÓR PROJEKTÓW

Wyboru projektów przewidzianych do dofinansowania z Funduszu Santander Universidades dokona Komitet Sterujący powołany przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Informacja o wynikach naboru i dofinansowanych projektach zostanie przekazana wszystkim wnioskodawcom korespondencją elektroniczną na adres wskazany we wniosku w terminie do 15 kwietnia br.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

W projektach rekomendowanych do dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

1)      wynagrodzenie wykładowców, trenerów, szkoleniowców, doradców zawodowych;

2)      koszty zarządzania projektem, które łącznie nie mogą być wyższe niż 15% wartości całego projektu;

3)      przygotowanie i druk materiałów/ folderów promocyjno-informacyjnych;

4)      koszty promocji przedsięwzięcia;

5)      zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu;

6)      koszty tłumaczeń;

7)      koszty przygotowania i druku publikacji, których dystrybucja odbędzie się na zasadach nieodpłatnych;

 

Do kosztów niekwalifikowanych zalicza się:

1)      koszty wyjazdów indywidualnych, stażowych lub na praktyki;

2)      diety pracownicze;

3)      koszty pośrednie, jak np. amortyzacja, koszty wydziałowe, wewnętrzne koszty uczelniane;

4)      koszty nieudokumentowane;

5)      podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171, 1662);

6)      koszt zakupu środków trwałych typu sprzęt multimedialny, wyposażenie uczelni itp.

 

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.

 

Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź

Tel. 42 635 41 67